0904 434 434

Quy định quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng của ngành KSND

Ngày đăng : 06/07/2018 - 4:38 PM

Quy định quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng của ngành KSND

Năm 2017, VKSND tối cao đã thực hiện mua sắm xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm thiết bị chuyên dùng, phân bổ trang bị cho các đơn vị trong ngành theo tiêu chuẩn định mức. Ngày 29/01/2018, VKSND tối cao ban hành Công văn số 438/VKSTC-C3 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số xe ô tô chuyên dùng này

Theo đó, để việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng của ngành KSND đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định pháp luật và của Ngành, VKSND tối cao yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

- Viện trưởng VKSND cấp tỉnh quyết định giao xe ô tô chuyên dùng cấp huyện được mua sắm, trang bị mới năm 2017 đến các đơn vị theo đúng tiêu chuẩn, định mức (chủng loại, số lượng) đã được Viện trưởng VKSND tối cao ban hành;

+ Không được giữ lại xe chuyên dùng mới mua sắm năm 2017 để sử dụng tại Văn phòng VKSND cấp tỉnh không đúng định mức, chuyển xe đang sử dụng cho VKSND cấp huyện;

+ Chỉ đạo kịp thời việc rà soát, xây dựng quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng cấp huyện đảm bảo theo quy định pháp luật hiện hành, của Ngành, phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị, hiệu quả, tiết kiệm;

- Phải thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng; không được tháo, gỡ, thay đổi kết cấu, phụ tùng (không chính hãng), không cho thuê, cho mượn,... Trường hợp phát hiện vi phạm cần xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

- Lập hồ sơ, báo cáo tình hình biến động tài sản nhà nước năm 2017 gửi VKSNDTC để theo dõi, quản lý và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước, báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

Qúa trình thực, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về VKSND tối cao (Cục Kế hoạch - Tài chính) để được hướng dẫn, giải đáp.

Quy định quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng của ngành KSND

Quy định quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng của ngành KSND

Quy định quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng của ngành KSND

Quy định quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng của ngành KSND

Quy định quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng của ngành KSND

Quy định quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng của ngành KSND